Lỗi khi cài đặt chocolatey

em có xem hướng dẫn trên mạng và dùng powershell trên window 7 (đã run as adminstrotor) để tải chocolatey, sau khi paste lệnh Get-ExecutionPolicy vào powershell và kết quả là AllSigned, em paste tiếp lệnh này vào powershell Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://community.chocolatey.org/install.ps1’))
và nhận được lỗi như thế này

Exception setting “SecurityProtocol”: “Cannot convert value “3312” to type “System.Net.SecurityProtocolType” due to inv
alid enumeration values. Specify one of the following enumeration values and try again. The possible enumeration values
are “Ssl3, Tls”.”
At line:1 char:85

 • Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]:: <<<< SecurityProtocol = [System.
  Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://co
  mmunity.chocolatey.org/install.ps1’))
  • CategoryInfo : InvalidOperation: (:slight_smile: [], RuntimeException
  • FullyQualifiedErrorId : PropertyAssignmentException

Exception calling “DownloadString” with “1” argument(s): “The underlying connection was closed: An unexpected error occ
urred on a send.”
At line:1 char:219

 • Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.Se
  rvicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString <<<< (‘https://co
  mmunity.chocolatey.org/install.ps1’))
  • CategoryInfo : NotSpecified: (:slight_smile: [], MethodInvocationException
  • FullyQualifiedErrorId : DotNetMethodException

đã có thử cách ở trang này https://stackoverflow.com/questions/62004709/chocolately-get-executionpolicy-uncaught-referenceerror-get-is-not-defined nhưng bị lỗi này, program erorr
có ai biết cách khắc phục không

À, em nghĩ mạng wifi có vấn đề nên đã update và restart lại window, nó tải ok rồi, sorry mấy anh nha

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?