Lỗi kết nối references zkemkeeper trong C#

Mọi người ơi cho mình hỏi lỗi này thì cách khắc phục như thế nào nhỉ?

System.BadImageFormatException: ‘Could not load file or assembly ‘Interop.zkemkeeper, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’ or one of its dependencies. An attempt was made to load a program with an incorrect format.’

Lỗi này mình tìm trên mạng thấy là bị xung đột 32 bit và 64 bit và mình có làm theo hướng dẫn khắc phục là thay đổi Platform target như họ chỉ rồi mà vẫn không giải quyết được lỗi này.

Mong được mọi người giúp đỡ! Thanks all!

image

cho mình hỏi là bạn khác phục được lỗi này chưa ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?