Lỗi dùng hàm addClass trong javascript

Mấy bác chạy dùm em đoạn code này thử xem hàm addClass của em đúng ko. Sửa hộ em với sao em chạy không được
Code:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Tiêu đề</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.0.js"></script>
  <style>
  .test{
    background-color: blue;
  }
  </style>
  <script>
  $(function(){
    $('div').addClass('test');
  });
  </script>
</head>

<body>
	<div>Thành phần div</div>
</body>
</html>

Sau khi chạy:
image
Kết quả mong muốn:

Xem Web Console (F12), có thông báo lỗi Javascript nào không.

2 Likes

Thử cho script vào hàm ready xem sao bạn

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?