Lỗi config Spring boot

Dear mn, có ai từng gặp lỗi như thế này chưa ạ

***************************
APPLICATION FAILED TO START
***************************

Description:

Failed to configure a DataSource: 'url' attribute is not specified and no embedded datasource could be configured.

Reason: Failed to determine a suitable driver class


Action:

Consider the following:
    If you want an embedded database (H2, HSQL or Derby), please put it on the classpath.
    If you have database settings to be loaded from a particular profile you may need to activate it (no profiles are currently active).

Lỗi này khá khó chịu nó thỉnh thoảng lại xuất hiện, lúc thì project chạy được lúc thì không, build jar thì success mà lúc chạy file jar thì lại không chạy được.
Mình không hiểu message báo lỗi cho lắm, mong được chỉ giáo
Project mình dùng là project Jhipster Spring boot + Angular

Cậu có thể show thêm các command để cậu build & run project được không?
Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu cậu enable debug log và copy debug log lên đây.

2 Likes

mình dùng mvnw -Pdev clean verify để build project
Dùng mvnw -Pdevnpm start để chạy project lên
Thỉnh thoảng có dùng thêm mvn clean install hoặc mvn package để build
Còn debug log thì mình chưa setup

1 Like

Uhm, câu lệnh này có vẻ ổn.

Về phần spring-boot, cậu thử dùng câu lệnh này để deploy project xem:

mvn clean spring-boot:run -Pdev

Oh, cậu nên luôn luôn clean trước khi build. mvn clean package sẽ tốt hơn cho cậu.

Ừ thử enable debug log và xem các exception tung ra nhé cậu! :smile:

2 Likes

Cấu hình datasource như thế nào vậy? Này nó tìm ko được datasource để connect

4 Likes

Oh, đó không phải cách sửa đâu cậu :smile: Cậu cần thêm thông tin để biết vấn đề.
Vấn đề của cậu như @nguyenhuuca nói, cậu có thể chưa đặt url attribute trong data source. Thông tin này thường có ở context.xml, cậu có thể show cho bọn tớ file này được không?

3 Likes

Datasource thì mình cũng chưa sửa gì cả, vẫn là generate của Jhipster thôi
Đây là file application-dev.yml

 datasource:
  type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
  url: jdbc:mysql://*****
  username: root
  password: *****
  hikari:
   poolName: Hikari
   auto-commit: false
   data-source-properties:
    cachePrepStmts: true
    prepStmtCacheSize: 250
    prepStmtCacheSqlLimit: 2048
    useServerPrepStmts: true
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?