Lỗi cannot open output file: Permission denied khi chạy code trên Dev-C++

Lỗi này rất phổ biến. Từ lần sau bạn nên chép lỗi lên google để tìm kiếm trước, thay vì tạo 1 topic với tiêu đề không rõ ràng như vậy.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?