Lỗi cài đặt eclipse java

Em cài eclipse java bị lỗi (installation failed with an error), em đã cài jdk 13.0.2 và cả Jre 1.8.0_51 cả rồi
log em đăng ở đây

[2020-05-10 10:49:35] Executing bootstrap tasks
[2020-05-10 10:49:35] Java(TM) SE Runtime Environment 13.0.2+8
[2020-05-10 10:49:35] Product org.eclipse.products.epp.package.java.2020-03
[2020-05-10 10:49:35] Bundle org.eclipse.oomph.setup 1.16.0.v20200309-0628, build=4574, branch=1da35020a3c353b5b394468c77f8dc5906f072b7
[2020-05-10 10:49:35] Bundle org.eclipse.oomph.setup.core 1.16.0.v20200219-0856, build=4574, branch=1da35020a3c353b5b394468c77f8dc5906f072b7
[2020-05-10 10:49:35] Bundle org.eclipse.oomph.setup.p2 1.14.0.v20200202-1112, build=4574, branch=1da35020a3c353b5b394468c77f8dc5906f072b7
[2020-05-10 10:49:35] Performing P2 Director (Eclipse IDE for Java Developers (2020-03))
[2020-05-10 10:49:35] Offline = false
[2020-05-10 10:49:35] Mirrors = true
[2020-05-10 10:49:35] Resolving 23 requirements from 3 repositories to D:\New folder\eclipse
[2020-05-10 10:49:35] Requirement epp.package.java [4.15.0,5.0.0)
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.platform.feature.group [4.15.0,5.0.0)
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.rcp.feature.group [4.15.0,5.0.0)
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.buildship.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.eclemma.feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.egit.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.egit.mylyn.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.epp.mpc.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.jdt.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.jgit.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.m2e.feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.m2e.logback.feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn.bugzilla_feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn.context_feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn.git.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn.hudson.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn.ide_feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn.java_feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn.wikitext_feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.mylyn_feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.tips.feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.wst.xml_ui.feature.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Requirement org.eclipse.oomph.setup.feature.group
[2020-05-10 10:49:35] Repository http://download.eclipse.org/technology/epp/packages/2020-03
[2020-05-10 10:49:35] Repository http://download.eclipse.org/releases/2020-03/202003181000
[2020-05-10 10:49:35] Repository http://download.eclipse.org/oomph/updates/milestone/latest
[2020-05-10 10:49:36] ERROR: org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf code=1002 Unable to read repository at http://download.eclipse.org/technology/epp/packages/2020-03/content.xml.
java.net.SocketException: Address family not supported by protocol family: connect
 at java.base/sun.nio.ch.Net.connect0(Native Method)
 at java.base/sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:493)
 at java.base/sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:482)
 at java.base/sun.nio.ch.NioSocketImpl.connect(NioSocketImpl.java:588)
 at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:339)
 at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:603)
 at org.apache.http.conn.socket.PlainConnectionSocketFactory.connectSocket(PlainConnectionSocketFactory.java:75)
 at org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpClientConnectionOperator.connect(DefaultHttpClientConnectionOperator.java:142)
 at org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect(PoolingHttpClientConnectionManager.java:374)
 at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:393)
 at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute(MainClientExec.java:236)
 at org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute(ProtocolExec.java:186)
 at org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute(RetryExec.java:89)
 at org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:110)
 at org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.java:185)
 at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:83)
 at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient45.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:246)
 at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69)
 at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)

[2020-05-10 10:49:36] 

Em cảm ơn!

Địa chỉ này không tồn tại: http://download.eclipse.org/technology/epp/packages/2020-03/content.xml.
Chắc do bên phát hành của Eclipse làm sơ xuất. :smiling_imp:
Vào https://download.eclipse.org/technology/epp/packages/2020-03/ xem cây thư mục thì không có tập tin nào tên content.xml cả.


Sau này dăng vào thì chép trực tiếp lên đây, không phải thông qua cái trang web kia đâu, quảng cáo kinh hồn.

6 Likes

Vâng! Vậy giờ fix như thế nào ạ? Em cảm ơn!

Sửa mã nguồn của tập tin cài Eclipse là được. :rofl:
Lúc cài chắc có lựa chọn nào, thử bỏ chọn cái nào đó.
Mình không cài nên không rõ.

4 Likes

@@ em chẳng biết mấy cái đó nữa, để em đợi coi có ai biết giúp đỡ em. Cảm ơn ạ!!

Hi there,

Cậu có thể cho tớ biết vài thông tin như sau được không?

 • Cậu đang cài eclipse phiên bản nào vậy?
 • Cậu có thể share tớ cách cậu cài eclipse bản đó được không?

Regards,

5 Likes

Em cài bản mới nhất trên trang chủ eclipse.org, rồi chạy lên cài " Eclipse IDE for Java Developer". Sau khi chọn thì mặc định đường dẫn tới jdk và mặc định luôn cả thư mục cài. Sau đó nhấn install thì báo lỗi installed failed và bên cạnh hiện lên log ở trên.

2 Likes

Tớ có research chút từ thông tin cậu đưa.
Đây là lỗi mà cậu gặp phải (ở trong log):

link này có đề cập:

Causes:
Anti-virus software blocking the connection
Other program forcing Java to use IPv6 protocol. Check for installed program “Relevant Knowledge”. Look for this under installed programs and remove if found.

Cậu có thể thử 1 vài lựa chọn:

 • Kiểm tra xem có phần mềm nào tên là “Relevant Knowledge”/“PremierOpinion” được cài đặt không.
 • Kiểm tra xem phần mềm diệt virus của cậu có block kết nối không.

Trước tiên vậy đã. Nếu cậu không thành công với 2 cách kia thì nhắn lại tớ nhé!

4 Likes

Em vừa cái win về, cài eclipse được rồi, nhưng lại phát sinh lỗi khác

!SESSION 2020-05-12 05:29:52.867 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=4.7.3.M20180330-0640
java.version=14.0.1
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_US
Framework arguments: -product org.eclipse.epp.package.jee.product
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product org.eclipse.epp.package.jee.product

!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-12 05:30:03.519
!MESSAGE Application error
!STACK 1
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:410)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:318)
	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:162)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultHeadlessContext(E4Application.java:491)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultContext(E4Application.java:505)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createE4Workbench(E4Application.java:204)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:614)
	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594)
	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:148)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:590)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:124)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:399)
	... 22 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PostConstruct cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 24 more

!ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 4 0 2020-05-12 05:30:03.519
!MESSAGE FrameworkEvent ERROR
!STACK 0
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PreDestroy
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.disposed(InjectorImpl.java:450)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.disposed(Requestor.java:156)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:78)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:111)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.handleInvalid(TrackableComputationExt.java:74)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.dispose(EclipseContext.java:178)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.dispose(EclipseContextOSGi.java:99)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.bundleChanged(EclipseContextOSGi.java:141)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.dispatchEvent(BundleContextImpl.java:908)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEventPrivileged(EquinoxEventPublisher.java:213)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:120)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:112)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainerAdaptor.publishModuleEvent(EquinoxContainerAdaptor.java:168)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.publishEvent(Module.java:476)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.doStop(Module.java:634)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.stop(Module.java:498)
	at org.eclipse.osgi.container.SystemModule.stop(SystemModule.java:202)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:165)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:832)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PreDestroy cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 21 more
!SESSION 2020-05-12 05:30:25.815 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=4.7.3.M20180330-0640
java.version=14.0.1
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_US
Framework arguments: -product org.eclipse.epp.package.jee.product
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product org.eclipse.epp.package.jee.product

!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-12 05:30:27.128
!MESSAGE Application error
!STACK 1
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:410)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:318)
	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:162)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultHeadlessContext(E4Application.java:491)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultContext(E4Application.java:505)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createE4Workbench(E4Application.java:204)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:614)
	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594)
	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:148)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:590)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:124)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:399)
	... 22 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PostConstruct cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 24 more

!ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 4 0 2020-05-12 05:30:27.143
!MESSAGE FrameworkEvent ERROR
!STACK 0
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PreDestroy
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.disposed(InjectorImpl.java:450)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.disposed(Requestor.java:156)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:78)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:111)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.handleInvalid(TrackableComputationExt.java:74)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.dispose(EclipseContext.java:178)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.dispose(EclipseContextOSGi.java:99)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.bundleChanged(EclipseContextOSGi.java:141)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.dispatchEvent(BundleContextImpl.java:908)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEventPrivileged(EquinoxEventPublisher.java:213)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:120)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:112)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainerAdaptor.publishModuleEvent(EquinoxContainerAdaptor.java:168)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.publishEvent(Module.java:476)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.doStop(Module.java:634)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.stop(Module.java:498)
	at org.eclipse.osgi.container.SystemModule.stop(SystemModule.java:202)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:165)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:832)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PreDestroy cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 21 more
!SESSION 2020-05-12 20:50:41.950 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=4.7.3.M20180330-0640
java.version=14.0.1
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_US
Framework arguments: -product org.eclipse.epp.package.jee.product
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product org.eclipse.epp.package.jee.product

!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-12 20:50:43.235
!MESSAGE Application error
!STACK 1
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:410)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:318)
	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:162)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultHeadlessContext(E4Application.java:491)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultContext(E4Application.java:505)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createE4Workbench(E4Application.java:204)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:614)
	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594)
	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:148)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:590)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:124)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:399)
	... 22 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PostConstruct cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 24 more

!ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 4 0 2020-05-12 20:50:43.247
!MESSAGE FrameworkEvent ERROR
!STACK 0
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PreDestroy
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.disposed(InjectorImpl.java:450)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.disposed(Requestor.java:156)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:78)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:111)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.handleInvalid(TrackableComputationExt.java:74)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.dispose(EclipseContext.java:178)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.dispose(EclipseContextOSGi.java:99)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.bundleChanged(EclipseContextOSGi.java:141)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.dispatchEvent(BundleContextImpl.java:908)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEventPrivileged(EquinoxEventPublisher.java:213)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:120)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:112)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainerAdaptor.publishModuleEvent(EquinoxContainerAdaptor.java:168)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.publishEvent(Module.java:476)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.doStop(Module.java:634)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.stop(Module.java:498)
	at org.eclipse.osgi.container.SystemModule.stop(SystemModule.java:202)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:165)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:832)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PreDestroy cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 21 more
!SESSION 2020-05-12 23:15:56.394 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=4.7.3.M20180330-0640
java.version=14.0.1
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_US
Framework arguments: -product org.eclipse.epp.package.jee.product
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product org.eclipse.epp.package.jee.product

!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2020-05-12 23:16:01.398
!MESSAGE Application error
!STACK 1
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:410)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:318)
	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:162)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultHeadlessContext(E4Application.java:491)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createDefaultContext(E4Application.java:505)
	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application.createE4Workbench(E4Application.java:204)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:614)
	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:594)
	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:148)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:151)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:590)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PostConstruct
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:124)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:399)
	... 22 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PostConstruct cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 24 more

!ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 4 0 2020-05-12 23:16:01.422
!MESSAGE FrameworkEvent ERROR
!STACK 0
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/annotation/PreDestroy
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.disposed(InjectorImpl.java:450)
	at org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.disposed(Requestor.java:156)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:78)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:111)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.handleInvalid(TrackableComputationExt.java:74)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.dispose(EclipseContext.java:178)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.dispose(EclipseContextOSGi.java:99)
	at org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.bundleChanged(EclipseContextOSGi.java:141)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.dispatchEvent(BundleContextImpl.java:908)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEventPrivileged(EquinoxEventPublisher.java:213)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:120)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:112)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainerAdaptor.publishModuleEvent(EquinoxContainerAdaptor.java:168)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.publishEvent(Module.java:476)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.doStop(Module.java:634)
	at org.eclipse.osgi.container.Module.stop(Module.java:498)
	at org.eclipse.osgi.container.SystemModule.stop(SystemModule.java:202)
	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:165)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:832)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.annotation.PreDestroy cannot be found by org.eclipse.e4.core.di_1.6.100.v20170421-1418
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:433)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:395)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:387)
	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
	... 21 more

image
Lỗi này khi em bật eclipse lên là nó như vậy ạ!

Eclipse đơn giản là không phải cài đặt, bạn chỉ cần download file zip và giải nén ra và chạy:

http://o7planning.org/en/10379/installing-and-configuring-eclipse

1 Like

Có vẻ như eclipse của cậu không được config đầy đủ khi sử dụng Java 9+.
Cậu thử following hướng dẫn ở link này xem https://wiki.eclipse.org/Configure_Eclipse_for_Java_9#Configure_Eclipse_for_Java_9_modules (đặc biệt ở section eclipse.ini summary).

3 Likes

Em đã giải quyết được theo cách của anh, cảm ơn ạ!

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?