Lỗi cài đặt codeblocks: Error opening file for writing: cb_console_runner.exe

em cảm ơn nhiều ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?