Lỗi "bootbox is not defined" trong Angular 4

Xin chào tất cả mọi người ở daynhauhoc! :smiley:

Hôm nay mình đang làm một project liên quan đến Angular 4 và sử dụng bootbox.js để tạo các alert, confirm,… Bootstrap style. Nhưng đang gặp vấn đề với Angular 4 / Typescript

Các bước mình thực hiện:

 • Install jquery và bootbox
  npm install --save jquery bootbox

 • Add jquery và bootbox vào .angular-cli.json

...
"scripts": [
  "../node_modules/jquery/jquery.min.js",
  "../node_modules/bootbox/bootbox.min.js",
  "../node_modules/popper.js/dist/popper.min.js",
  "../node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"
],
...
 • Install DefinitelyTyped của jquery và bootbox
  npm install --save @types/jquery @types/bootbox

 • Gọi thử bootbox trong component bằng bootbox.alert("Hello World!");

...
alert() {
  bootbox.alert("Hello World!");
}
...

Nhưng gặp lỗi

ERROR ReferenceError: bootbox is not defined
  at StudentsDashboardComponent.alert (students-dashboard.component.ts:39)
  at Object.eval [as handleEvent] (StudentsDashboardComponent.html:36)
  at handleEvent (core.js:13547)
  at callWithDebugContext (core.js:15056)
  at Object.debugHandleEvent [as handleEvent] (core.js:14643)
  at dispatchEvent (core.js:9962)
  at eval (core.js:10587)
  at HTMLAnchorElement.eval (platform-browser.js:2628)
  at ZoneDelegate.invokeTask (zone.js:421)
  at Object.onInvokeTask (core.js:4740)

Nhưng mình thấy object bootbox này kiểu BootboxStatic và Intellisense của VSC vẫn nhắc các function của object này bình thường

Mong mọi người giúp đỡ! :smile:

import boxboot ở đầu file chưa Saka :slight_smile:

Có phải thế này không?
import * as bootbox from 'bootbox';

1 Like

Nhưng nó lại lỗi
error TS1192: Module '"bootbox"' has no default export.

Fix xong cái bootbox rồi, giờ đến jquery -_-

ERROR in ./node_modules/bootbox/bootbox.js
Module not found: Error: Can't resolve 'jquery' in 'D:\Documents\Learning\
Spring Boot and Angular demo\student-management-frontend\node_modules\bootbox'

Mình chỉ nhầm rồi :cold_sweat:
Mới bị Rồng kiểm điểm

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?