Lỗi ArrayIndexOutOfBoundException là gì?

tìm hiểu về cú pháp for each bạn sử dụng. bạn đang sử dụng sai rồi

9 Likes

thank you very much.

You are not using for each loop in the correct way. Refer below resource for more,

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?