Lỗi Apache poi trong file Excel trong java?

em muốn làm việc với file excel trong java. mà khi khi em khai báo import thư viện thì nó cứ báo lỗi. mà trong khi đó em có add đủ apachepoi vào trong libraries rồi.
nó báo:
XSSFWorkbook cannot be resolved to a type
XSSFWorkbook cannot be resolved to a type
Sheet cannot be resolved to a type
Row cannot be resolved to a type

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?