Localhost không đọc file css, js

cái localhost của mk ko đọc file css, js .
mọi người chỉ cho mình xem mình sai ở chỗ nào được ko ạ ?
image
image

Dòng 13,14,15,16 sai path.

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

nhầm, đã sửa thành “…/css/slick.css”

mà vẫn không được ạ !!

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến k đọc đc Path :
-Sai Path/Tên file chứa kí tự k đọc đc
-Webserver không render file static
Bạn check xem đúng path chưa , nếu đúng rồi thì bạn kiểm tra xem ngôn ngữ, Framwork của bạn có yêu cầu set Static Storage thì mới render file hay không ??
Nếu yêu cầu thì bạn kiểm tra xem đã Set đúng chưa !
Vì 1 số bọn như Flask(Python),Laravel(PHP) …không phải cứ đúng đường dẫn là nó render file đâu !

Tham khảo :

File Storage - Laravel - The PHP Framework For Web Artisans
php - How to route to a static folder in Laravel - Stack Overflow

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?