Linter cho sublime text của HTML, CSS, Javascript là gì?

sublime-text-3

(Quân Nguyễn Hồng) #1

mn ơi sublimelinter để soát lỗi của HTML, CSS, Javascript là j vậy
mình cảm ơn


(HK boy) #2

Linter cho JS: https://packagecontrol.io/packages/JSLint

CSS: https://packagecontrol.io/packages/CSS3

HTML: hiện tại chưa thấy có :penguin:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?