Liên kết giữa front-end, back-end và database?

Hi there ! Cho mình hỏi về quá trình dữ liệu người dùng nhập vào đi từ front-end vào back-end xử lý cho đến khi lưu vào database . Mình VD như này : trong chức năng sign up của web người dùng nhập “abcde” vào ô textbox user name tạo bằng CSS, rồi “abcde” vào back-end để qua chức năng kiểm tra, phân tích( xem thử tên có chứa nội dung, từ ngữ không phù hợp, phản động, đả kích, chống phá gì k0,…) Rồi lưu “abcde” vào database MySQL. vậy cho mình hỏi trong trường hợp này “abcde” đi như thế nào nhỉ ? Nó được lưu qua những biến nào từ lúc người dùng nhập vào cho đến khi lưu vào database ? Mình không hiểu chỗ front-end viết bằng JavaScript còn back-end thì PHP, java, ASP,net,… 2 ngôn ngữ khác nhau như vậy thì làm sao tương tác đuợc với nhau ạ ? Cảm ơn !

Front-end, ở đây hiểu là cái html form để nhập liêu.
Back-end/Server là để nhận thông tin submit từ front-end, lưu database, và hiện thị ngươc ra front-end

Front-end (form nhập liêu) --> Server/Back-end (xử lý thông tin) --> Database (Lưu thông tin) --> Front-end (hiển thị nội dung)

Khi user nhấn submit cái form với nội dung trong đó, bạn có thể dùng
#1. JavaScript để xử lý trước khi gửi lên server, hoặc
#2. gửi nội dung gốc lên cho server xử lý, hoặc
#3. lưu vào database luôn như bình thường, rồi khi nào hiển thị nội dung đó trên web thì dùng sẽ xử lý sau (gọi thông tin từ server, lọc nôi dung rồi hiển thị ra web; hay hiện thông tin ra web, rồi dùng javascript để xử lý)

Với PHP, thì bạn tìm hiểu $_POST và $_GET và search theo keywork " PHP Form Handling" để biết cách gửi dữ liêu từ HTML form cho PHP xử lý.
PHP tương tác với database (mysql), đầu tiên cần #1. Kết nối được với database, #2. Tương tác với database thông qua các câu query (căn bản là thêm, xoá, sửa dữ liêu). Bạn tìm hiểu về “PHP database connection”.
Để lấy thông tin từ database ra, hiện thị trên web, thì tương tự như trên. Và khi mình lấy dữ liêu từ database xong, mình “echo” thông tin đó ra, thì nó sẽ hiện lên HTML

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?