Liên kết file aspx nằm trong 1 Folder với Response.Redirect

Mọi người cho em hỏi. Em có 1 project về asp.net với databse là sql server, tuy nhiên trong quá trình làm trang login em cho đăng nhập nếu trường hợp đăng nhập đúng acount Admin thì sẽ vào TrangChuQuanTri.aspx, và trang quản trị em cho nó vào 1 thư mục folder có tên là QuanTri. như vậy em đã sử dụng Response.Redirect (~/QuanTri/TrangChuQuanTri.aspx) để khi đăng nhập Account thành công thì sẽ link tới trang đó.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?