Lấy thông tin đường dẫn ảnh từ input type='file' đưa vào mysql

E có một trang thêm một bài viết mới như này ạ, e muốn lấy đường link ảnh để đưa vào database khi e nhấn vào thêm mới thì làm như nào ạ, E cảm ơn ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?