Lấy tên model và version của 2 bảng thông qua id chứa trong bảng khác

Em chào mn ạ. em đang gặp vấn đề response api cụ thể là e có 3 bảng VehicleCustomer ,VehicleModel và VehicleVersion. Em đang muốn lấy tên model và tên version của 2 bảng VehicleModel,VehicleVersion thông qua id được chứa bên bảng VehicleCustomer nhưng bên controller chưa biết làm sao để hiển thị tên đó ra ạ

đây là controller e chưa làm được hiển thị tên model ạ

    [HttpGet("vehicleOfCustomer/{customerId}")]
    public BaseResponseData getVehicleOfCustomer(Guid customerId)
    {
      try
      {
        var data = insuranceVehicleContext.Vehicle.Where(vehicle => vehicle.CustomerId == customerId).Select(vehicle => new VehicleDTO()
        {
          Id = vehicle.Id,
          BodyNumber = vehicle.BodyNumber,
          EngineNumber = vehicle.EngineNumber,
          LicensePlates = vehicle.LicensePlates,
          ModelId = vehicle.ModelId,
        }).AsEnumerable();

        return new BaseResponseData() { Code = 200, Data = data, Message = "Get success" };
      }
      catch (Exception e)
      {
        return new BaseResponseData() { Code = 500, Data = null, Message = "Error: " + e.Message.ToString() };
      }
    }
  }
}

đây là DTO bảng VehicleCustomer

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace InsuranceVehicle.API.Models.DTO
{
  public class VehicleDTO
  {
    public int Id { get; set; }
    public string BodyNumber { get; set; }
    public string EngineNumber { get; set; }
    public string LicensePlates { get; set; }
    public DateTime PurchaseDate { get; set; }
    public VehicleModelDTO Model { get; set; }
    public VehicleVersionDTO Version { get; set; }
    public Guid? CustomerId { get; set; }
    public DateTime? CreatedAt { get; set; }
    public int? ModelId { get; set; }
    public int? VersionId { get; set; }

    public ICollection<VehicleModelDTO> VehicleModel { get; set; }
  }
}

đây là DTO bên Model ạ

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
namespace InsuranceVehicle.API.Models.DTO
{
  public class VehicleModelDTO
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public virtual IEnumerable<VehicleVersionDTO> VehicleVersion { get; set; }
  }
}

Theo yêu cầu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?