Lấy link của tabs

Hiện tại e đang code laravel và có sử dụng bootstrap thì e có 1 vấn đề là: khi e làm 1 tabs gồm tab1 tab2 tab3… trong mỗi tab lại có những button khi click vào sẽ sang những trang khác. Thì làm cách nào khi e click vào button back nó sẽ quay lại đúng tab trước đó ạ. Ví dụ như là e đang ở tab2 và click vào 1 button xong đó back lại thì nó sẽ back lại tab2. Hiện giờ nó auto nhảy về tab1.

Nếu mỗi lần tab mà browser load lại trang 1 lần tức là mở trang mới thì dùng cách này:

Còn nếu mà tab đã load sẵn, chuyển qua lại không load lại trang thì bạn thiết kế một cái list chạy trong script của trang, đổi tab thì nó thêm vào list, cần back thì nó tìm trong list đó

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?