Lấy dữ liệu giữa 2 bảng khác nhau thông qua khóa ngoại

E muốn lấy dữ liệu từ 2 bảng với nhau ạ

E muốn hiển thị ra tên danh mục
Bảng tbl_post thì khóa chính là id
Bảng tbl_post_cat khóa chính là id
ở bảng tbl_post có trường post_cat_id
Thì viết câu lệnh JOIN sao để lấy được tên danh mục ạ

Căng vậy! JOIN giữa 2 tables là chuyện rất rất cơ bản, nên xem lại lý thuyết link bên dưới.

Cơ bản thì có thể viết bằng 1 cách:

1. Dùng FROM

select b.ten_dm
 from tbl_post a, tbl_post_cat b
 WHERE a.post_cat_id=b.id

2. Dùng JOIN … ON

select b.ten_dm
 from tbl_post a JOIN tbl_post_cat b
         ON (a.post_cat_id=b.id)
3 Likes

Mình cảm ơn nha bạn, trước mình cũng JOIN được rồi, nhưng quên mất ko duyệt cái mảng lấy được để hiển thị theo từng danh mục, nên nó chỉ lấy được danh mục đầu tiên

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?