Lấy danh sách tất cả các link của một website (in guest role)

Hi, ace daynhauhoc
Em đang thắc mắc không biết có cách nào lấy danh sách tất cả link của một web site không? có anh chị nào biết góp ý với, ngôn ngữ gì cũng được…

sitemaps.xml
Google “site:xxx.com”

Bing

Crawler của python trên github có share
Tự viết crawler

4 Likes

Cách đơn giản nhất là đây http://www.convertcsv.com/url-extractor.htm

2 Likes

Có cách nào lấy tất cả các link của app của chính mình tạo ra, ví dụ như trong node js

lấy tất cả các link : app.get, app.post

Mục đích là để test security ấy mà

Bạn viết 1 script parse file router đó ra là được

Có thể dùng luôn regex của nodejs

3 Likes

Tương đối thôi, bởi vì có những link được tạo ra theo ngữ cảnh với những lệnh if hoặc case phức tạp. Cho nên cách test security là phải viết module làm test được nhúng vào ứng dụng của bạn trong quá trình dev, chứ không ai viết rời rồi dùng theo cách tiếp cận của các công ty bảo mật vì KHÔNG ĐỦ SỨC làm.

3 Likes

Đây có hướng dẫn chi tiết nè bạn

Như tôi muốn tất cả link của website: https://namvietluat.vn/ thì làm thế nào?

Học lập trình rồi xử lý chứ làm thế nào. Không có cách đi nhanh về tắt đâu, công cụ thì có đầy ra nhưng bạn không biết xài đâu. Google cũng có thể giúp bạn trích xuất trong 1 nốt nhạc. Ngay và luôn trong 15 giây:

https://namvietluat.vn
https://namvietluat.vn/gioi-thieu-cong-ty-nam-viet-luat/
https://namvietluat.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/tang-von-dieu-le/
https://namvietluat.vn/dich-vu-thanh-lap/
https://namvietluat.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tron-goi/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-doanh-nghiep/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/thay-doi-dia-chi/
https://namvietluat.vn/thay-doi-dia-chi-cong-ty-can-lam-gi/
https://namvietluat.vn/thay-doi-nganh-nghe/
https://namvietluat.vn/tu-van-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu/
https://namvietluat.vn/thay-doi-nguoi-dai-dien/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat/
https://namvietluat.vn/thay-doi-ten/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty/
https://namvietluat.vn/trung-tam-ngoai-ngu/
https://namvietluat.vn/cong-bo-san-pham/
https://namvietluat.vn/cong-bo-thuc-pham/
https://namvietluat.vn/the-tam-tru/
https://namvietluat.vn/chu-ky-so/
https://namvietluat.vn/hoa-don-dien-tu/
https://namvietluat.vn/ke-toan-thue/
https://namvietluat.vn/dich-vu-bao-cao-thue-tron-goi-gia-re/
https://namvietluat.vn/giai-the/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep/
https://namvietluat.vn/ve-sinh-an-toan-thuc-pham/
https://namvietluat.vn/giay-phep-lao-dong/
https://namvietluat.vn/phong-chay-chua-chay/
https://namvietluat.vn/so-huu-tri-tue/
https://namvietluat.vn/bang-gia-dich-vu/
https://namvietluat.vn/cong-ty-nam-viet-luat/
https://namvietluat.vn/
https://namvietluat.vn/gioi-thieu-cong-ty-nam-viet-luat/
https://namvietluat.vn/dau-tu-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/tang-von-dieu-le/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty/
https://namvietluat.vn/dich-vu-thanh-lap/
https://namvietluat.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tron-goi/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-doanh-nghiep/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/thay-doi-dia-chi/
https://namvietluat.vn/thay-doi-dia-chi-cong-ty-can-lam-gi/
https://namvietluat.vn/thay-doi-nganh-nghe/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/tu-van-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu/
https://namvietluat.vn/thay-doi-nguoi-dai-dien/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat/
https://namvietluat.vn/thay-doi-ten/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty/
https://namvietluat.vn/trung-tam-ngoai-ngu/
https://namvietluat.vn/cong-bo-san-pham/
https://namvietluat.vn/cong-bo-thuc-pham/
https://namvietluat.vn/the-tam-tru/
https://namvietluat.vn/chu-ky-so/
https://namvietluat.vn/hoa-don-dien-tu/
https://namvietluat.vn/ke-toan-thue/
https://namvietluat.vn/dich-vu-bao-cao-thue-tron-goi-gia-re/
https://namvietluat.vn/giai-the/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep/
https://namvietluat.vn/dich-vu-ke-toan-bao-cao-thue/
https://namvietluat.vn/giay-phep-lao-dong/
https://namvietluat.vn/phong-chay-chua-chay/
https://namvietluat.vn/ve-sinh-an-toan-thuc-pham/
https://namvietluat.vn/so-huu-tri-tue/
https://namvietluat.vn/bang-gia-dich-vu/
https://namvietluat.vn/cong-ty-nam-viet-luat/
https://namvietluat.vn/gioi-thieu-cong-ty-nam-viet-luat/
https://namvietluat.vn/gioi-thieu-cong-ty-nam-viet-luat/
https://namvietluat.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tron-goi/
https://namvietluat.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tron-goi/
https://namvietluat.vn/dich-vu-ke-toan-bao-cao-thue/
https://namvietluat.vn/dich-vu-ke-toan-bao-cao-thue/
https://namvietluat.vn/tu-van-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/tu-van-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-gia-re-tron-goi/
https://namvietluat.vn/dich-vu-bao-cao-thue-tron-goi-gia-re/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty/
https://namvietluat.vn/thay-doi-dia-chi-cong-ty-can-lam-gi/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-tang-von-dieu-le-cong-ty/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-doanh-nghiep/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep/
http://namvietluat.vn/cong-ty-nam-viet-luat/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan/
https://namvietluat.vn/thanh-lap-cong-ty-hop-danh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-dia-diem-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/
https://namvietluat.vn/tu-van-thanh-lap-cong-ty-tai-tphcm/
https://namvietluat.vn/ho-so-thanh-lap-doanh-nghiep-bao-gom-nhung-gi/
http://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tron-goi/
https://namvietluat.vn/kinh-nghiem-thanh-lap-cong-ty-du-lich/
https://namvietluat.vn/quy-trinh-thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-moi-nhat/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-xay-dung/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-tieng-anh/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-tieng-nhat/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-dia-chi-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/
https://namvietluat.vn/thay-doi-dia-chi-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/
https://namvietluat.vn/thay-doi-dia-chi-cong-ty-co-phan/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty-co-phan/
https://namvietluat.vn/dich-vu-dang-ky-kinh-doanh/
https://namvietluat.vn/dich-vu-dang-ky-kinh-doanh-tai-tphcm/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/
https://namvietluat.vn/cong-bo-san-pham-la-gi/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-cong-bo-thuc-pham/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-cong-bo-thuc-pham-chuc-nang/
https://namvietluat.vn/thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh-cong-ty/
https://g.page/NamVietLuatCNTanBinh?share
https://zalo.me/3602687635764181724
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?