Lập trình viên và điệu nhảy Model Talking Dance

Thành phố thì đang cách ly theo chỉ thị 16.
Làm việc ở nhà, lập trình xong mấy chức năng lại nhớ đến bản nhạc Model Talking nên ra vừa nghe vừa nhảy để giải trí.
Các bác xem vui chơi, giải trí

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?