Lập trình ESP32 với Rust: cập nhật firmware OTA

AgriConnect, anh em đã sử dụng Rust để lập trình firmware cho ESP32 (và cả một phần backend của nền tảng IoT). Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu một loạt bài nhằm giúp những đồng đội trên hành trình này. “Cập nhật firmware qua mạng (OTA / over-the-air)” là bài chia sẻ đầu tiên vì đây là chủ đề mà một trong những tác giả của esp-idf-hal đã đề nghị tôi viết.

Để có tính năng cập nhật firmware OTA, esp-if-svc đã cung cấp API rồi, nhưng còn thiếu tài liệu hướng dẫn sử dụng API, cách chuẩn bị phân vùng để sử dụng API. Bài viết này là để bổ sung chỗ thiếu đó.

Đọc tiếp ở đây.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?