Lần đầu tiên đăng meme lên DNH

meme

(anon10709737) #24

This meme is applied only for fresher


(Vô Thin) #25

Oh no, I will learn maths and forget wifi.


(!IsProgrammer) #26

That is totally wrong


(Phạm Vinh) #27

Đối với chúng ta, đó là cảm giác được gánh cả thế giới :slight_smile:


(Nguyễn Đình Anh) #30

Hơi nhạt nhỉ :)) Với lại Pascal làm được khá là nhiều thứ đó :wink:


(!IsProgrammer) #31


(!IsProgrammer) #32


(Phan Bá Hải) #33

#NgungDanh1SaoNham #NgungKhauNghiep
#HayThuongDev


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?