Làm web bằng adobe muse thì bị lỗi “Failed to read the ‘rules’ property from ‘CSSStyleSheet’: Cannot access rules”

e đag tập làm web bằng adobe muse thì bị mất phải lỗi “JavaScript exception: Error calling selector function: SecurityError: Failed to read the ‘rules’ property from ‘CSSStyleSheet’: Cannot access rules” trong lúc làm cuộn chuột

Vì bạn dùng tập tin cục bộ (trên máy tính) nên một số phương thức bị chặn.

3 Likes

C.ƠN Ạ :grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

Trong thư mục xuất. Có file index ( tên mặc định khi xuất HTML)
Bạn đổi tên file " index " thành index2 là được.
Mình không hiểu vì sao, nhưng như vậy là không xuất hiện lỗi trên nữa.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?