Làm thế nào nhập được dữ liệu từ bàn phím vào mongo?

Mọi người ơi giúp mình phần nhập takeLocation với

nếu mình để nó là Hà Nội thì mongo nó nhận còn nhập từ bàn phím thì nó không nhận. Mọi người giúp mình làm cách nào để nhập được dữ liệu từ bàn phím thành công vào mongo với

'use client'
import { FieldErrors, FieldValues, UseFormRegister } from "react-hook-form";
import { TbCurrencyDong } from "react-icons/tb";
interface InputProps {
  id: string;
  label: string;
  type?: string;
  disabled?: boolean;
  formatPrice?: boolean;
  required?: boolean;
  register: UseFormRegister<FieldValues>
  errors: FieldErrors
}
const Input: React.FC<InputProps>= ({
  id,
  label,
  type = "text",
  disabled,
  formatPrice,
  register,
  required,
  errors
}) => {
 
  return (
   <div className="w-full relative">
    {formatPrice && (
      <TbCurrencyDong size={24} className="text-neutral-700 absolute top-5 left-2"/>
    )}
    <input id={id} disabled ={disabled}
    {...register(id, {required})}
    placeholder=" "
    type={type}
    className={`peer w-full p-1 pt-6 font-light bg-white border-2 rounded-md outline-none transition disabled:opacity-70 disabled:cursor-not-allowed"
    ${formatPrice? 'pl-9': 'pl-4'}
    ${errors[id]? 'border-green-500': 'border-neutral-300'}
    ${errors[id]? 'focus:border-green-500': 'focus:border-black'}
    `}
    />
    <label className={`absolute text-md duration-150 transform -translate-y-3 top-5 z-10 origin-[0]
    ${formatPrice ? 'left-9': 'left-4'}
    peer-placeholder-shown:scale-100
    peer-placeholder-shown:translate-y-0
    peer-focus:scale-75
    peer-focus:-translate-y-4
    ${errors[id] ? 'text-green-500' : 'text-zinc-400'}
    `}>
      {label}
    </label>
   </div>
  );
}
export default Input;
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?