Làm thế nào để XÓA TÀI KHOẢN đã đăng ký trên DNH?

Mình muốn xóa ngay tài khoản này trên DNH, phải vào đâu để xóa ạ?

Rất tiếc là ở đây không xóa được nhé! Chỉ có thể anonymous tài khoản thôi. Mọi bài viết hay thông tin cá nhân bị ẩn đi

Vào topic này để liên hệ tới bộ phận ban quản trị: Topic cho những ai muốn anonymous tài khoản - không nhận yêu cầu xoá từng bài viết

2 Likes

Bạn liên hệ với Mod nhé, vì bạn chưa đăng quá 15 post nên có khi xóa được đó :smile:

Mà xóa tài khoản để làm gì nhỉ? Xóa xong khởi tạo lại được mà .

Tafi khoản của bạn dưới 15 bài và có thể xóa được.
Nếu bạn muốn vui lòng reply trong topic của @anon10709737 đã đưa ở trên mình sẽ làm cho bạn.

3 Likes
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?