Làm thế nào để tìm kiếm 1 chuỗi không chính xác trên Spreadsheet?

em đang viết chức năng tìm kiếm trên Google App Script, với cơ sở dữ liệu Spreadsheet. Điều em muốn thực hiện là chức năng tìm kiếm chuỗi theo từ khóa thôi.
VD: hoten = (" Nguyễn Văn A ");

sau khi bấm tìm kiếm với từ khóa (A) trả về kết quả Nguyễn Văn A

em xin cám ơn !

Bỏ dấu cách ở đầu và cuối thôi, code: hoten = hoten.trim() :penguin:.

3 Likes

Thế thì chỉ cần hoten.includes(str) == true thì là chuỗi bạn cần tìm.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?