Làm thể nào để redis tự động làm gì đó mỗi khi 1 key hết hạn mà ko cần dùng php để check?

EM thắc mắc là trong redis làm thể nào để nó tự động làm gì đó mỗi khi 1 key hết hạn mà ko cần dùng php để check không ạ?

Ý bạn là khi một key bị timeout ấy hả? Sao bạn lại cần nó tự động làm cái gì nhỉ? Chắc là bạn đang cần một hệ thống khác chứ không phải redis đâu.

Oh wait, Redis có cái Keyspace Notifications làm được đấy

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?