Làm thế nào để lấy iframe đã bị ẩn bằng js?

jquery
html
javascript
java

(Neo) #1

Em đang lấy 1 đoạn iframe từ web phim bằng java IDE netbeans nhưng không được
Thư viện em đang dùng là jsoup
Code JAVA

Document doc_film2 = Jsoup.connect("https://anime47.com/xem-phim-tuyet-ung-link-chu-ep-01/158279.html")
    .userAgent("Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36");
    .
    get();
Element get_data1 = doc_films.tagName("iframe");
System.out.println("get_data1 = " + get_data1);

Đây là đoạn code khi hiển thị trên trình duyệt - em cần lấy thẻ iframe kia. Em dùng jsoup nhưng chỉ lấy được đến thẻ media còn thẻ trong đó thì không xuất hiện
Khi e view source thì cũng k có thẻ ấy luôn

đoạn hiển thị trên trình duyệt

<div class="movie-info">
 <div class="block-movie-info movie-info-box">
  <div class="block media" id="page-watch">
   <div id="abd_mv">
    <div id="player-area" style="width:100%;height:100%;">
     <script type="text/javascript">
      jwplayer.key="dWwDdbLI0ul1clbtlw+4/UHPxlYmLoE9Ii9QEw==";
     </script>
     <div id="player" tabindex="0" style="width: 100%; height: 100%;"
      class="jwplayer jw-reset jw-state-paused jw-skin-beelden jw-stretch-uniform jw-breakpoint-4 jw-flag-user-inactive">
      <iframe
       src="https://www.fembed.com/v/p6vg34pwx9j"
       scrolling="no"
       frameborder="0"
       width="100%"
       height="100%"
       allowfullscreen="true"
       webkitallowfullscreen="true"
       mozallowfullscreen="true">
      </iframe>
     </div>
    </div>
    <script type="text/javascript"></script>
    <style type="text/css"></style>
    <script>
     playerInstance.on('firstFrame', function() {
      document.getElementById('player').innerHTML = `
      <iframe
       src="https://www.fembed.com/v/p6vg34pwx9j"
       scrolling="no"
       frameborder="0"
       width="100%"
       height="100%"
       allowfullscreen="true"
       webkitallowfullscreen="true"
       mozallowfullscreen="true">
      </iframe>`;
     });
    </script>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Còn đây là đoạn nguồn khi e view source

<div class="movie-info"><div class="block-movie-info movie-info-box">

<div class="block media" id="page-watch">

<div id="abd_mv">
<div id="player-area" style="width:100%;height:100%;"><div id="media" style="width:100%;height:100%;">
</div></div>
</div>

E đoán là đoạn iframe đã bị ẩn hoặc khi chạy đoạn script nào đó mới hiện
Ai có kinh nghiệm hoặc hướng đi nào chỉ cho em với ạ. Hoặc có thư viện nào mạnh hơn thì chỉ em ạ


(Hung) #2

2 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3


(Neo) #3

Các bác cho e ý kiến hướng đi với :((((


(Neo) #4

các bác ai biết vào chỉ e với e lấy bằng jsoup k đc nên có thử bằng cả senelium driver cũng k đc nốt !!!


(SITUVN.gcd) #5

Sau khi trang được tải thì đến javascript thực thi việc thêm iframe vào trang. Nên khi bạn lấy bằng Jsoup hay bất cứ dạng tải trang dạng xml nào, iframe không hề được thêm vì không thực thi được javascript như các trình duyệt.
Bạn xem nguồn toàn bộ trang (view-source:):

view-source:https://anime47.com/xem-phim-tuyet-ung-link-chu-ep-01/158279.html

Dùng chức năng tìm kiếm (trong trang) của trình duyệt tìm #media, bạn sẽ tìm thấy một vài đoạn mã javascript (jQuery) thêm iframe vào trang đó.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?