Làm thế nào để hiển thị lại phần project, services, file ở phần bên trái cửa sổ workspace của netbeans?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?