Làm thế nào để Chuỗi Kí Tự STRING nhận Chuỗi Ký Tự Có Dấu Cách

Em đang làm 1 bài code như sau.Nhưng vấn đề em gặp phải là khi em nhập chuỗi kí tự thì nó chỉ hiện đến dấu cách mà thôi.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define GIOI_THIEU_VE_BAN_THAN(tuoi,ten) if(tuoi>=18)\
{printf("Ban la nguoi truong thanh\n");\
printf("Ten cua ban la :%s \n",ten);}\
else\
  {printf("Xin chao BABY");\
  printf("Ten cua nhoc la:%s",&ten);}

int main()
{  int tuoi=0;
  char ten[100];
  printf("Nhap so tuoi cua ban : \t");
  scanf("%d",&tuoi);
  printf("Ten cua ban la: \t");
  scanf("%s",ten);
  GIOI_THIEU_VE_BAN_THAN(tuoi,ten)
  return 0;

Các anh cho em hỏi em code thiếu điều gì và giải pháp khắc phục

Dùng getline() hoặc gets()

2 Likes

Hướng dẫn hàm getline

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?