Làm sao để xóa bỏ từ bị lặp trong xâu kí tự?

VD : I love love programming programming ----> I love programming .

1 Like

Cậu có thể dùng command line. Dưới đây là 1 cách:

echo "I love love programming programming" | tr ' ' '\n' | uniq | xargs

Giải thích:

  • tr: Cắt xâu với ký tự space (command này thực chất sẽ thay thế ký tự space bằng ký tự new line).
  • uniq: Các phần tử giống nhau, cạnh nhau sẽ được gộp lại thành 1.
  • xargs: khi không có argument nào, command này sẽ in từng phần tử, cách nhau bởi ký tự space.

Về cơ bản, đó cũng là giải thuật để cậu thực hiện việc xóa bỏ từ bị lặp trong xâu ký tự :smile: Cậu có thể cài đặt lại lệnh trên theo ngôn ngữ cậu muốn.

Hope it helps!

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?