Làm sao để xác định tham số update có được truyền vào hay không trong trigger

Chào mọi người!
Hiện tại em có một bảng Demo với cấu trúc như sau:

create table Demo (
id int(10) auto_increment primary key,
text varchar(30) default null,
istrue boolean default false
);

Giờ em hiện thực trigger before update trên bảng Demo, sao cho chỉ khi nào update có ‘set text =’ thì mới hiện thực thay đổi ở trigger.

Update Demo set istrue = false where id = 1; # trigger k hiện thực thay đổi.
Update Demo set text= 'abc' where id = 1; # trigger hiện thực thay đổi

Em có hiện thực trigger như sau nhưng nó không hoạt động như ý trên ạ:

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER update_text 
    BEFORE update ON Demo
    FOR EACH ROW 
BEGIN
    IF (exists(SELECT NEW.text)) THEN 
		SET NEW.text := concat(OLD.text,'#', NEW.text);
	END IF;
END$$
DELIMITER ;

Nên mọi người cho em hỏi, làm sao để kiểm tra trong trigger xem giá trị New.text có tồn tại không để thực hiện ý trên ạ. Xin mọi người giúp đỡ ạ! Em xin cám ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?