Làm sao để vòng lặp thứ 2 gọi được kết quả của vòng lặp thứ nhất?

mình có đoạn code sau, không sử dụng form để gửi dữ liệu, chỉ để lấy 1 phần tử của mảng cho vòng lặp thứ 2, làm sao để vòng lặp thứ 2 gọi được kết quả của vòng lặp thứ nhất ạ, code của mình nó hiện kết quả cuối của mảng ạ

  <select name="number" class="custom-select" id="number">
	<?php
	$matrixNumber = 3;
	for ($i=1; $i<=20; $i++) {
	  $number = $i*100;
	  echo '<option value="'.$number.'" '.( $matrixNumber == $i ? 'selected' : '' ) . '>'.$number.'</option>';
	  $resultnumber .= $number. " ";
	}; 
	?>
</select>

	<br>
	
<?php
		for ($i = 1; $i <= $number; $i++){
			echo "12 ";
		}
?>

Bạn muốn lấy kết quả cuối cùng của mảng, mà mình chưa thấy bạn có 1 cái mảng nào thì sao lấy kết quả cuối cùng của mảng?
Còn bạn muốn lấy giá trị cuối cùng của vòng lặp đầu tiên là $number = 20*100 thì bạn phải khai báo biến $number trước khi chạy vòng lặp

<?php
$number = 0;
	$matrixNumber = 3;
	for ($i=1; $i<=20; $i++) {
	  $number = $i*100;
	  echo '<option value="'.$number.'" '.( $matrixNumber == $i ? 'selected' : '' ) . '>'.$number.'</option>';
	  $resultnumber .= $number. " ";
	}; 
echo $number; // kết quả là 2000
	?>
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?