Làm sao để text vào chính giữa như thế này?

text-align . . …

3 Likes

Dùng Text-align: center; bạn nhé

2 Likes

div bao ngoài cùng :

margin:0 auto;

div chứa nội dung:

max-width:900px

Hoặc cách đơn giản nhất là dùng boostrap.
Div ngoài dùng kế thừa class row.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?