Làm sao để tạo khung mà nó đi xuyên qua chữ và ẩn khúc bị che bởi chữ bằng HTML & CSS?

Zalo Photo 9_12_2023 8_30_42 PM

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Dùng 2 tag fieldsetlegend nhé.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?