Làm sao để một thẻ div chạm cạnh màn hình?

Xin chào,
mình đã thử CSS body với thuộc tính:

  width: 100%;
  width: 100vw; 

nhưng không thành công.

<style>
  html,
  body {
    width: 100%;
    /* width: 100vw; */
  }
</style>
<body>
  <div>
    Test
  </div>
</body>
</html>

Cảm ơn vì đã giúp đỡ!

Reset body padding về 0 thử xem sao.

2 Likes

padding về 0 thì không được, mình làm bằng cách cho margin về âm nhưng không biết qua các màn hình khác có bị lệch không nữa :pinching_hand:

  html,
  body {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
  }
1 Like

Mình nhầm đấy, margin thành 0 mới đúng.

3 Likes

Phải để cả margin = 0 và padding = 0 nữa cho nó chắc:

body {
margin-left: 0px;
padding-left: 0px;
}

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?