Làm sao để mở nhiều hơn một project trong Visual 2013?

Như tiêu đề đã nói . Mình cần mở nhiều Project trên console thì làm như nào ạ?Search google thì thấy bảo là mở nhiều cửa sổ.Nhưng mình không biết làm thế nào?Nhờ mọi người trợ giúp mới ạ!

1 Like

Add các project cần mở vào 1 solution.

Bạn vô File -> Add -> Existing Project -> rồi chọn project của bạn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?