Làm sao để khởi tạo Angular project phiên bản bất kỳ bằng Angular CLI?

Giả sử trên máy mình cái Angular CLI phiên bản mới nhất. Khi mình dùng câu lệnh:

ng new my-app-name

thì mặc định nó sử dụng Angular phiên bản mới nhất là Angular 6.
Mình muốn hỏi là có cách nào để khởi tạo dự án sử dụng các phiên bản Angular thấp hơn như 4, 5 không?

Bạn có thể chỉ rõ phiên bản angular muốn dùng trong package.json và chạy npm install

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?