Làm sao để hiện formArray ra ngoài template

Em có tạo formArray, em muốn gọi nó ra teamplate mà không biết cách random ra.

  initQuizsForm(){
  const array = [];
  this.quizs.forEach((obj: Quiz) => {
   array.push(
    this.formBuilder.group({
     id: obj.id,
     category: obj.category,
     questions: this.formBuilder.array(this.initQuestionForm(obj.questions))
    })
   );
  });

  return array;
 }
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?