Làm sao để call api thông qua container docker?

E đã build spring boot app thành images và run đc oke rồi, nhưng khi test call thử api thì không đc.
Đây là Dockerfile
image

Đây là docker-compose.yml

version: '3.0'
networks:
 my_network:
  driver: bridge
services:
 mysql:
  container_name: mysqldb
  image: mysql:5.7
  restart: always
  ports:
   - "3308:3306"
  environment:
   MYSQL_DATABASE: "db_example"
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: "123456789"
   MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD: "true"
  volumes:
#   - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/1.sql
   - ./database:/var/lib/mysql
  networks:
   - my_network
 account-service:
  depends_on:
   - mysql
  container_name: account-service
  image: account-service
  restart: always
  ports:
   - "8088:8080"
  environment:
   SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/db_example?autoReconnect=true&failOverReadOnly=false&maxReconnects=10
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456789
   MYSQL_DATABASE: db_example
   SPRING_DATASOURCE_USERNAME: root
   SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: 123456789
  networks:
   - my_network
  stdin_open: true
  tty: true
  links:
   - mysql
volumes:
 mysql:
  driver: local

Đây là url e gọi : http://192.168.32.3:8088/api/auth/signup
sau 1 hồi google thì 192.168.32.3 là gateway của container e đang gọi thay cho localhost. Nhưng vẫn ko đc. postman vẫn báo là “Could not send request” chứ ko phải Not found hay badrequest.
Help me :v

Expose 8088 nhưng binds vào 8080 kìa. :v
Nếu fix r mà k đc nữa thì check lại xem có đúng app của bạn đang chạy trên port 8088 hay k nữa nhá. :v

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?