Làm màn hình console to ra như thế nào?

Có cách nào cho cái màn hình này to ra không ạ :frowning:

Windows thì vào properties của cmd để chỉnh font chữ console. Để fontsize trên 30

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?