Làm hiệu ứng cho checkbox checked

Em mới học html với css. Em muốn khi checkbox checked thì nó tạo ra hiệu ứng line-through nhưng mà r làm mãi k ra. Nhờ mấy pro chỉ e với


code css:

body {
  font-size: 1.1em;
  color: #111; 
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background: #ecf0f1;
}
.container {
  font-weight: 600;
  width: 200px;
  height: 200px;
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  margin: auto;
}
input[type='checkbox'] {
  display: none;
}
.check-container {
  display: inline-block;
  position: relative;
  width: 200px;
  height: 50px;
}
input[type='checkbox'] + label {
  z-index: 15;
  position: absolute;
  left: 0;
  top: -1px;
  bottom: 10px;
  right: 10px;
  transition: all 0.3s ease;
  cursor: pointer;
  width: 20px;
  border: 4px solid #444;
  height: 20px;
}
.tag {
  margin-left: 40px;
}
input[type='checkbox']:checked + label {
  transition: all 0.3s ease;
  display: inline-block;
  width: 20px;
  height: 20px;
  border-top-color: transparent;
  border-right-color: transparent;
  border-bottom-color: #2ecc7a;
  border-left-color: transparent;
  transform: rotate(-50deg) translate(5px, -9px);
}
input[type=checkbox]:checked + label::before{
  content: "";
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: -3px;
  height: 15px;
  width: 100%;
  border-left: 4px solid #2ecc7a;
}

code html:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Checkbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="check-container">
      <input type="checkbox" name="cb1" id="checkbox1">
      <label for="checkbox1"></label>
      <span class="tag">
        Hello everyone
      </span>
    </div>
    <div class="check-container">
      <input type="checkbox" name="cb2" id="checkbox2">
      <label for="checkbox2"></label>
      <span class="tag">
        Microsoft Windows
      </span>
    </div>
    <div class="check-container">
      <input type="checkbox" name="cb3" id="checkbox3">
      <label for="checkbox3"></label>
      <span class="tag">Ubuntu or Linux</span>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

thêm đoạn code này vào style.css của bạn

input[type="checkbox"]:checked ~ .tag {
 text-decoration: line-through;
}

mình thì hoàn toàn mù tịt về css nhưng mà công nhận bạn làm rất đẹp.

nhưng mà mấy cái này bạn google sẽ nhanh hơn là post lên đây hỏi nhiều.

3 Likes

thanks bạn, cái này mình học trên youtube í mà

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?