Kiểu ký tự (char)

Trên Console thì khi nào nhập vào kí tụ ảo ^D biểu diễn cho EOF thì eof() mới trả về true.
Còn tập tin thì kích thước cố định rồi.

2 Likes

mình cũng đang thắc mắc chỗ này @@

Với cin>>ch thì mình nghĩ là khi bạn nhập khoảng cách nó sẽ nghĩ là bạn nhập 2 characters riêng biệt thôi.
Ví dụ bạn dùng cin>>ch
Bạn input : T o i => lúc này máy sẽ nhận định là bạn input 3 ký tự T,o,i chứ không phải là 5 ký tự T o i.
Còn cin.get() bạn đọc thêm document xem :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?