Kiểu dữ liệu string? trong C# có ý nghĩa gì?

Mn cho e hỏi kiểu dữ liệu string mà thêm dấu hỏi chấm đằng sau nghĩa là gì?
vd:

public string? genre {get;set};

Nó nghĩa là Nullable đấy bạn!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?