Không thể vào PHPMyAdmin trong xampp

Em đau đầu tìm mọi cách fix cả ngày nay rồi như là đổi port rồi uninstall myphp nhưng vẫn nguyên như vậy.(Cả apache và mysql đều đã bật bình thường)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?