Không thể thay đổi giá trị của phần tử trong List ở hàm của python

e đang lập trình về liên thông 8 sử dụng python, đang bị vướng ở chỗ không thể thay đổi giá trị trong list, cụ thể ở đây là list Labels, ai chỉ giúp e ở đâu được không ạ

  import numpy


def ccl4(img_array):
  img_array=[[0]*(len(img_array[0])+2)] + img_array + [[0]*(len(img_array[0])+2)]
  for i in range(1,len(img_array)-1):
    img_array[i]=[0] + img_array[i] + [0]
  ##### first pass #####
  print ("starting first pass")
  curr_label = 1;
  img_array = numpy.array(img_array)
  labels = numpy.array(img_array)

  # storing label conversions
  label_conv = []
  label_conv.append([])
  label_conv.append([])

  count = 0
  for i in range(1, len(img_array)):
    for j in range(1, len(img_array[0])):

      if img_array[i][j] > 0:
        label_x = labels[i][j - 1]
        label_y = labels[i - 1][j]

        if label_x > 0:
          # both x and y have a label
          if label_y > 0:

            if not label_x == label_y:
              labels[i][j] = min(label_x, label_y)
              if max(label_x, label_y) not in label_conv[0]:
                label_conv[0].append(max(label_x, label_y))
                label_conv[1].append(min(label_x, label_y))
              elif max(label_x, label_y) in label_conv[0]:
                ind = label_conv[0].index(max(label_x, label_y))
                if label_conv[1][ind] > min(label_x, label_y):
                  l = label_conv[1][ind]
                  label_conv[1][ind] = min(label_x, label_y)
                  while l in label_conv[0] and count < 100:
                    count += 1
                    ind = label_conv[0].index(l)
                    l = label_conv[1][ind]
                    label_conv[1][ind] = min(label_x, label_y)

                  label_conv[0].append(l)
                  label_conv[1].append(min(label_x, label_y))

            else:
              labels[i][j] = label_y
          # only x has a label
          else:
            labels[i][j] = label_x

        # only y has a label
        elif label_y > 0:
          labels[i][j] = label_y

        # neither x nor y has a label
        else:
          labels[i][j] = curr_label
          curr_label += 1
  
          ##### second pass #####
  print ("starting second pass")
  count = 1
  for idx, val in enumerate(label_conv[0]):

    if label_conv[1][idx] in label_conv[0] and count < 100:
      count += 1
      ind = label_conv[0].index(label_conv[1][idx])
      label_conv[1][idx] = label_conv[1][ind]

  for i in range(1, len(labels)):
    for j in range(1, len(labels[0])):

      if labels[i][j] in label_conv[0]:
        ind = label_conv[0].index(labels[i][j])
        labels[i][j] = label_conv[1][ind]
  for i in range(1, len(labels)-1):
      for j in range(1, len(labels[0])-1):
        xetmin=[]
        if labels[i][j] > 0:
          if labels[i][j] > 0 and labels[i][j] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i][j])
          if labels[i][j-1] > 0 and labels[i][j-1] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i][j-1])
          if labels[i-1][j-1] > 0 and labels[i-1][j-1] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i-1][j-1])
          if labels[i-1][j] > 0 and labels[i-1][j] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i-1][j])  
          if labels[i-1][j+1] > 0 and labels[i-1][j+1] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i-1][j+1])
          if labels[i][j+1] > 0 and labels[i][j+1] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i][j+1])  
          if labels[i+1][j+1] > 0 and labels[i+1][j+1] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i+1][j+1]) 
          if labels[i+1][j] > 0 and labels[i+1][j] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i+1][j])   
          if labels[i+1][j-1] > 0 and labels[i+1][j-1] not in xetmin :
            xetmin.append(labels[i+1][j-1])
          labels[i][j] = min(xetmin)
          
  
  doiso=[]
  for i in range(0, len(labels)):
      for j in range(0, len(labels[0])):
        if labels[i][j] > 0 and labels[i][j] not in doiso :
          doiso.append(labels[i][j])
  for i in range(len(doiso)):
    for x in range(0, len(labels)):
      for y in range(0, len(labels[0])):
        if labels[x][y] == doiso[i]:
          labels[x][y] = i+1

  return labels


'''
img = [ [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
      [0,1,1,0,1,1,1,0,1,0],
      [0,1,1,0,1,0,1,0,1,0],
      [0,1,1,1,1,0,0,0,1,0],
      [0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],
      [0,1,1,1,1,0,1,0,1,0],
      [0,0,0,0,1,0,1,0,1,0],
      [0,1,1,1,1,0,0,0,1,0],
      [0,1,1,1,1,0,1,1,1,0],
      [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]]
'''
img=[[1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1],
   [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
   [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0],
   [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0],
   [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
   [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
   [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]]

img = ccl4(img)
print(img)
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?