Không thể phân quyền với Spring boot security JWT

springboot
java

(Ooq Duch) #1

em phần quyền nhưng khi xét quyền admin với member thì không được
config security

protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
  http.csrf().disable();
  http.authorizeRequests().antMatchers( "/user/logins", "/user/register").permitAll(); http.antMatcher("/user/").httpBasic().authenticationEntryPoint(restServicesEntryPoint()).and().sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS).and().authorizeRequests() .antMatchers(HttpMethod.POST, "/user/getListProductType").access("hasRole('admin')")
.antMatchers(HttpMethod.POST, "/user/getListSegmentPrice").access("hasRole('member')").and()
      .addFilterBefore(jwtAuthenticationTokenFilter(), UsernamePasswordAuthenticationFilter.class)
      .exceptionHandling().accessDeniedHandler(customAccessDeniedHandler());
}

Controller

  @RestController
  @RequestMapping("/user")
  public class UserController {
  @Autowired
  SegmentService segmentService;
  @Autowired
  ProductTypeService productTypeService;
  @Autowired
  private JwtService jwtService;
  @Autowired
  private UserSerivce userSerivce;
  @Autowired
  private UserRepository userRepository;
  ResponseData responseData = new ResponseData(1, "Chưa có dữ liệu", null);
  @RequestMapping(value = "/logins",method = RequestMethod.POST)
  ResponseEntity<?> logins(InputStream inputStream){
    try {
      responseData = new ResponseData(1, "Lỗi", null);
      BaseRequest baseRequest = RequestUtils.convertToBaseRequest(inputStream);
      System.out.println("--------------------");
      if (baseRequest.getWsRequest() != null) {
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        JsonNode jsonNode = objectMapper.readTree(objectMapper.writeValueAsString(baseRequest.getWsRequest()));
        String phone = "";
        String pass = "";
        String result= "";
        if (jsonNode.get("phone") != null) {
          phone = jsonNode.get("phone").asText();
        }
        if (jsonNode.get("password") != null) {
          pass = jsonNode.get("password").asText();
        }
        UserDao personal = userSerivce.findByPhone(phone);
        if (personal != null) {
          String passs = userRepository.findByUsername(phone);
          if (pass.equals(passs)) {
            result=jwtService.generateTokenLogin(phone);
            responseData = new ResponseData(0, "OK", new ResponseBase(null,result));
          } else {
            responseData = new ResponseData(0, "sai mat khau", null);
          }
        } else {
          responseData = new ResponseData(1, "Tài khoản không tồn tại!", null);
        }
      }
    }
    catch (Exception e){
      e.printStackTrace();
    }
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.OK).body(responseData);
  }
  @RequestMapping(value = "/getListProductTypes", method = RequestMethod.POST)
  public ResponseEntity<?> getListProductType(InputStream inputStream) {
    try {
      BaseRequest baseRequest = RequestUtils.convertToBaseRequest(inputStream);
      responseData = new ResponseData(1, "loi", null);
      if (baseRequest.getWsRequest() != null) {
        List<ProductType> list = productTypeService.findAll();
        responseData = new ResponseData(0, "thanh cong", new ResponseBase(null, list));
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.OK).body(responseData);
  }
  @RequestMapping(value = "/getListSegmentPrice", method = RequestMethod.POST)
  public ResponseEntity<?> getListSegment(InputStream inputStream) {
    try {
      BaseRequest baseRequest = RequestUtils.convertToBaseRequest(inputStream);
      responseData = new ResponseData(1, "loi", null);
      if (baseRequest.getWsRequest() != null) {
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        JsonNode jsonNode = objectMapper.readTree(objectMapper.writeValueAsString(baseRequest.getWsRequest()));
        List<SegmentPrice> list = segmentService.findAll();
        responseData = new ResponseData(0, "thanh cong", new ResponseBase(null, list));
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.OK).body(responseData);
  }
}

(Phan Bá Hải) #2

Mình không rõ vấn đề của bạn nằm ở đâu nên mình gửi bạn link tutorial này để bạn tham khảo


(Phan Bá Hải) #3

Mà bạn viết phần nhận request body là một InputStream xong chuyển thành JsonNode à?
Lần đầu tiên mình thấy code thế này đấy. Nhìn hoa cả mắt @@


(Ooq Duch) #4

dạ… phân quyền em làm được rồi… em cảm ơn ạ


(Aditya Singh) #5

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?