Không thể chạy được PHP sendemail

‘Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at “localhost” port 25, verify your “SMTP” and “smtp_port” setting in php.ini or use ini_set() in C:\xampp\htdocs\HTML\Test Web\preview.php on line 115’

Mình gặp 1 lỗi như thế này và đây là đoạn code
*Tips:Đã che email và chỉnh php.ini

$to = "*************@gmail.com";
$subject = "Contact mail";
$from=$_POST["email"];
$msg=$_POST["msg"];
$headers = "From: $from";

mail($to,$subject,$msg,$headers);
echo "Email successfully sent.";

Mong mọi người giúp!!

Rồi server mail của bạn đâu

4 Likes

Đâu mà gửi email đơn giản dữ vậy, kiếu đó người ta spam rụng luôn Internet còn gì. Muốn test ở localhost, cài một cái mail server với Google cụm từ: How to set up a fake SMTP server on Windows.

3 Likes

Cảm ơn bạn đã giúp mình! Mình làm được rồi :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?