Không thể chạm vào menu-dropdown khi hover vào button

Xin chào mọi người. Em đang code frontend một trang web bán hàng cho đồ án môn học. Thì trong lúc tạo thanh menu, em có tạo drop-down menu một vài button nhưng mà khi em hover vào thì dropdown-menu sẽ hiện nhưng không thể chi chuyển vào phần drop-down đó. Giúp em khắc phục với ạ.
Em xin cảm ơn

đây là phần css

  * {
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    font-family: SVN-Poppins;
  }
  /* ----------header------------- */

header {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.header-announcement {
  padding: 10px;
  text-align: center;
  background-color: #db7093;
}

.announce-content {
  color: white;
  font-size: 20px;
}

.search-icon {
  width: 25px;
}

.header_bottom--top {
  display: flex;
}

.logo {
  width: 20%;
}

.logo-img {
  width: 250px;
  height: 100%;
  flex: 1;
}

.others {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  width: 100%;
  flex: 3;
}

.others>li {
  padding: 10px 0px;
  /* width: 10%; */
  font-size: 20px;
}

li {
  list-style-type: none;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: black;
}

.others>li:first-child {
  width: 50%;
}

.others>li:first-child input {
  width: 80%;
  position: relative;
  border: 3px solid #db7093;
  padding: 5px;
  border-right: none;
  height: 50px;
  font-size: 20px;
  border-radius: 5px 0 0 5px;
  outline: none;
}

.others>li:first-child i {
  position: absolute;
  background-color: #db7093;
  padding: 23px;
  border-radius: 0px 5px 5px 0px;
}

.others>li:last-child {
  text-align: right;
  margin-right: 10px;
  color: red;
  display: flex;
  /* width: 25%; */
}

.menu-btn {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}

.menu-btn>span {
  margin-top: 5px;
}

.fas {
  font-size: 25px;
}

.fa-phone-alt {
  font-size: 40px;
}

.others>li a:hover {
  color: black;
  text-decoration: none;
  border: 1px solid gray;
  border-radius: 5px;
}

.header_bottom--menu {
  display: flex;
  padding: 10px;
  font-size: 25px;
  justify-content: space-evenly;
}

.header_bottom--menu>li {
  position: relative;
  padding: 0px 10px;
  font-weight: bold;
  /* display: block; */
}

.header_bottom--menu>li :hover {
  text-decoration-line: underline;
}

.sub-menu {
  position: absolute;
  width: fit-content;
  background-color: gainsboro;
  padding: 10px 10px;
  font-size: 18px;
  display: none;
}
/*trỏ vào thì hiển thị menu con chứa các danh mục sp */
/* .wrap {
  width: fit-content;
  height: fit-content;
} */

.header_bottom--menu>li :hover+.sub-menu {
  display: block;
}

.sub-menu>li {
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: normal;
}

.sub-menu>li :hover {
  text-decoration-line: underline;
  margin-left: 10px;
  color: #db7093;
}
/*--- ---------chat-box & nút trở về đầu trang----------- */

.open-button-1 {
  color: white;
  padding: 16px 20px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.8;
  position: fixed;
  bottom: 23px;
  right: 28px;
  width: 50px;
}

.open-button-2 {
  /* background-color: #555; */
  color: white;
  padding: 16px 20px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.8;
  position: fixed;
  bottom: 100px;
  right: 28px;
  width: 50px;
}
/* The popup chat - hidden by default */

.chat-popup {
  display: none;
  position: fixed;
  bottom: 5px;
  right: 125px;
  /* border: 3px solid #f1f1f1; */
  z-index: 9;
}
/* Add styles to the form container */

.form-container {
  max-width: 300px;
  padding: 10px;
  background-color: white;
  box-sizing: border-box;
  border: 1px solid black;
  border-radius: 20px;
}
/* Full-width textarea */

.form-container textarea {
  width: 89%;
  padding: 15px;
  margin: 5px 0 22px 0;
  border: none;
  background: #f1f1f1;
  resize: none;
  min-height: 50px;
}

.inputNameOnChatPopUp {
  width: 89%;
  padding: 15px;
  margin: 5px 0 22px 0;
  border: none;
  background: #f1f1f1;
  resize: none;
}

.inputEmailOnChatPopUp {
  width: 50%;
  padding: 15px;
  margin: 5px 0 22px 0;
  border: none;
  background: #f1f1f1;
  resize: none;
  display: inline;
}

.inputPhoneOnChatPopUp {
  width: 26.8%;
  padding: 15px;
  margin: 5px 0 22px 0;
  border: none;
  background: #f1f1f1;
  resize: none;
}
/* When the textarea gets focus, do something */

.form-container textarea:focus {
  background-color: #ddd;
  outline: none;
}
/* Set a style for the submit/send button */

.form-container .btn {
  background-color: #f5deb3;
  color: black;
  font-weight: bold;
  font-family: svn-poppins;
  padding: 16px 20px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  width: 100%;
  margin-bottom: 10px;
  opacity: 0.8;
}
/* Add a red background color to the cancel button */

.form-container .cancel {
  background-color: red;
}
/* Add some hover effects to buttons */

.form-container .btn:hover,
.open-button-1:hover,
.open-button-2:hover {
  opacity: 1;
}
/* ---------------------------------footer----------------------- */

footer {
  width: 100%;
  height: 300px;
  background-color: #FEFAE0;
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
}

.footer_content>a {
  color: black;
  font-size: 12px !important;
}

.footer_content {
  margin: 20px 30px;
}

footer a:hover,
footer i:hover {
  text-decoration: underline;
  text-decoration-color: rgb(173, 173, 173);
  text-decoration-style: dotted;
}

.fab {
  font-size: 30px;
  margin: auto 10px
}

.connect-icon {
  text-align: center;
}
.header_bottom--menu>li :hover+.sub-menu {
  display: block;
}

Khi bạn hover vào .header_bottom–menu>li, sub-menu hiển thị,
Khi di chuột qua .sub-menu, .header_bottom–menu>li không còn hover nữa, khi đó sub-menu chuyển về trạng thái bình thường: display=none

Giải pháp:

Có 2 cách:
cách 1 thêm css khi di chuyển chuột qua sub-menu

.sub-menu:hover {
 display: block;
}

cách 2, đưa .sub-menu vào trong menu

<div class="menu">
 <div class="sub-menu">
  
 </div>
</div>

Mình biết bạn sẽ chọn cách 1 cho nhanh mà đỡ phải sửa html, nhưng khi bạn cần thêm 1 sub menu (menu level 3) vào sub-menu (menu level 2), khi hover vào menu level 3, menu level 2 sẽ ẩn đi, bạn sẽ không xử lý được do css không select ngược.

/*
 Menu
|_______________
|- Menu lelve 2 |  _____________
|- Menu lelve 2 |> |- Menu level 3
          |- Menu level 3
*/
3 Likes

à mình đã hiểu. Cảm ơn bạn rất rất nhiều ^^

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?