Không tạo được project java thường trong netbeans

Như ảnh dưới đây thì khi em tạo project thì nó cho tạo maven, ant,… mà không có cái java thường ạ.Ai biết làm sao khắc phục không ạ?

Chọn Maven đi friend, chọn Java thường là dính chặt NetBeans luôn đó, chuyển qua IDE khác không được đâu.

5 Likes

à tại cái maven nó không có cái mục library để mình add cái jdbc ấy bạn.Bạn chỉ mình cách add được cái jdbc được k?

Maven có thể add dependency vào file pom.xml
VD như mssql-jdbc-jre8
https://mvnrepository.com/artifact/com.microsoft.sqlserver/mssql-jdbc/8.2.2.jre8

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.microsoft.sqlserver/mssql-jdbc -->
<dependency>
    <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
    <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
    <version>8.2.2.jre8</version>
</dependency>

Hoặc có thể install file jar vào maven local repo, sau đó add dependency vào. Nhưng chỉ làm trừ khi lib không có trên maven central. Còn đa số JDBC driver đều có trên đó. Search Google bằng cụm <tên lib> maven, lấy kết quả từ trang mvnrepository.com
https://stackoverflow.com/questions/364114/can-i-add-jars-to-maven-2-build-classpath-without-installing-them
Nên dùng maven hay gradle vì tính tương thích với ide cao. Nhiều plugin hơn như sonar, coverage, jaxb2,… thuận tiện cho công việc sau này

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?